Organisatie

Mensen met een Missie is een fondsenwervende instelling en bestaat uit een toezichthoudend bestuur, een algemeen directeur en drie afdelingshoofden. Wij hebben een afdeling Programma’s, een afdeling Marketing & Communicatie en een afdeling Financiën & Bedrijfsvoering. Wij werken met een ‘bestuur op afstand’, dat zich alleen bezighoudt met hoofdlijnen van het strategisch beleid, de positionering van onze organisatie en de financiën.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit deskundigen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, marketing & publiciteit en organisatieontwikkeling. Vanwege de nauwe verbondenheid met onze missionaire traditie maken ook religieuzen deel uit van ons bestuur. Alle bestuursleden zijn onafhankelijk en voldoen aan de criteria zoals in onze statuten staat omschreven. Onze criteria voldoen aan de keurmerkeisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het bestuur van Mensen met een Missie is onbezoldigd.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Eric Heres (voorzitter);
  • Jaap van den Ende (penningmeester);
  • Pater Gerard Heesterbeek o.f.m. (bestuurslid);
  • Ouindinda Nikièma (bestuurslid).

Directie

Sinds 1 januari 2017 wordt de directie gevoerd door de heer R.F. van der Woud in de functie van algemeen directeur. De hoogte van de directiebeloning wordt door het bestuur van Mensen met een Missie vastgesteld. Hierbij volgt Mensen met een Missie de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht (zie www.goededoelennederland.nl). Het jaarinkomen van de heer Van der Woud is € 85.519 bruto (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Hiermee kiest Mensen met een Missie bewust voor een sober bezoldigingsbeleid.

Fondsenwerving, donateurs en projectsubsidies

Wij betalen ons werk met inkomsten uit fondsenwerving en ontvangen steun van ruim 25.000 particuliere donateurs en zo’n honderd ordes en congregaties. Daarnaast ontvangen we van de overheid bijdragen voor specifieke projecten.

Programmaontwikkeling

Mensen met een Missie heeft een lange (samenwerkings-)historie in de landen en regio’s waarin we actief zijn. We hebben langdurige stabiele relaties opgebouwd met lokaal gewortelde, zeer betrokken partners, die vaak via kerkelijke structuren in de haarvaten van de samenleving opereren. In veel gevallen zijn het door de bevolking gerespecteerde leiders, die tegen een lage vergoeding en soms zelfs onbezoldigd hun werk doen. Onze veelal jarenlange ervaring met partners biedt ons inzicht in de wijze waarop de partner in staat is bij te dragen aan de doelstelling van een programma.

In de voorbereiding van programma’s werken we altijd samen met de groep van partners. Partners formuleren gezamenlijk doelstellingen en doordenken het programma van aanvang (Theories of Change). De kennis en jarenlange ervaring van partners en de aandachtspunten uit de vorige projectperiode worden hierin meegenomen. Wat heeft gewerkt, wat niet? Waarom niet? Hoe kunnen we dat bijstellen? Hoe werken we als groep van partners het beste samen? Waar vullen we elkaar aan, waar kunnen we van elkaar leren, gebruik maken van elkaars kennis, ervaring en methodieken? Deze vragen betreffen ook het formuleren van de realistische doelstelling voor de programmaperiode in verhouding tot de uitvoeringscapaciteit van de partners. De ervaringen van de doelgroep, die we o.a. via de Most Significant Change (MSC) methode hebben verzameld, nemen we hierin ook mee.

Onderdeel van dit traject is het maken van een stakeholderanalyse om goed zicht te hebben op welke instanties of organisaties actief zijn op hetzelfde terrein. Partners werken in eerste instantie samen met lokale groepen, instanties en overheden om hun doelstelling te bereiken. Waar nodig vindt ook  samenwerking op het regionale, nationale en internationale niveau (lobby)  plaats. In toenemende mate vindt afstemming met overige actoren plaats, en maken we duidelijk hoe het programma aansluit op, dan wel zich verhoudt tot,  het overheidsbeleid (Paris-declaration).

Ook gedurende de uitvoering van het programma bekijken we steeds, zoals bijv. tijdens de gezamenlijke partnerbijeenkomsten, of de strategie en de activiteiten nog steeds relevant zijn en aansluiten op de ontwikkelingen in de (vaak complexe) context en de behoeften van de doelgroepen. We hebben goede ervaringen in het werken met een lokale deskundige die de groep van partners ondersteunt bij de uitvoering, wat bijdraagt aan de kwaliteit in de uitvoering.

Meten en evalueren

Theory of Change
Mensen met een Missie introduceerde de afgelopen jaren de ‘ToC & Result Chain’ in haar partnernetwerken. Deze plannings- en monitoringsmethodiek is een vervolg op het zgn. ‘Project Cycle Management’. Het werken met de ToC stimuleert partners om het programma bij aanvang nog beter te doordenken, door aannames en risico’s stelselmatig te benoemen. De formulieren voor programmaformulering, voortgangs- en eindrapportage zijn hierop aangepast. Ze zijn meer lerend ingericht en leveren meer informatie op outcome-niveau.

Monitoring
De organisatie maakt sinds 2013 gebruik van een combinatie van de ‘Result Chain’ (ook aangeduid als Logical Framework) en de ‘Most Significant Change (MSC)’ methodiek, die gezamenlijk zorgdragen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve monitoringsgegevens. De combinatie van deze twee methodieken is zeer geschikt voor het monitoren van gedragsveranderingen bij de doelgroep, wat in de programma’s van Mensen met een Missie vaak terug komt. Monitoring vindt daarnaast plaats tijdens de diverse contactmomenten tussen de programmaverantwoordelijke en de partnernetwerken: de jaarlijkse partnerbijeenkomst per landenprogramma, de veldbezoeken met partners, gesprekken met de voltallige staf, email en Skype. De verslaglegging hiervan in reisverslagen en notities wordt in het dossier opgenomen en de benodigde acties worden opgevolgd.

Lerende organisatie
Mensen met een Missie besteedt veel aandacht aan leren. Dat geldt zowel voor het kantoor in Den Haag als voor de uitvoering van de landenprogramma’s. In dit kader vinden ook periodiek programma-evaluaties plaats en partnertevredenheidsonderzoeken, waarbij zowel partners als programmaverantwoordelijken actief betrokken zijn (Terms of Reference, uitvoering & opvolging aanbevelingen). Partners leren veel van elkaar door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en door uitwisseling van kennis en trainingsmaterialen. Kruisbestuiving vindt ook plaats in de multi-stakeholder benadering.

Onderschreven gedragscodes en richtlijnen

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.
Ook zijn wij erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Resultaten 2015

Mensen met een Missie was in 2015 actief in 14 landen en werkte daar aan een meer inclusieve en vreedzame samenleving, met meer ruimte voor achtergestelde groepen. Lees hier meer over onze resultaten in 2015.

Downloads