Onze organisatie

Al bijna 100 jaar werkt Mensen met een Missie wereldwijd aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Door de dialoog te starten. Geweld te voorkomen voordat het begint. Dat doen we samen met honderden samenwerkingspartners én de hulp van onze donateurs. Gezamenlijk werken we aan een wereld waarin mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting. Alle leden zijn onafhankelijk en voldoen aan de criteria die in onze statuten staan omschreven. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Monique de Witte (voorzitter)
Mark Reijndorp (secretaris)
Froukje Gaasterland
Hubert Janssen
Gitte Büch

Directie

Rick van der Woud is directeur-bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor het beleid, de financiële richtlijnen en de dagelijkse leiding. De hoogte van de directiebeloning wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Zij volgt de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht.

AMA

De AMA (Adviescommissie Missionaire Activiteiten) ziet erop toe dat de fundamenten van de missionaire traditie en spiritualiteit in het werk van Mensen met een Missie vorm blijven krijgen in veranderende tijden.

De AMA bestaat per 1 januari 2023 uit de volgende personen:

Dhr. Paul Bergmans (voorzitter a.i.)
Diaken Vincent de Haas
Sister Sabina Pathrose RGS
Sister Agatha Chikelue DMMM
Abt Isaac Majoor OCSO

Financiering

Mensen met een Missie ontvangst financiële steun voor haar activiteiten deels vanuit fondsenwerving onder particulieren, fondsen, stichtingen, religieuze instellingen en deels vanuit overheidssubsidies.

Geschiedenis

Mensen met een Missie (Stichting CMC) werd in 1931 opgericht om het werk van Nederlandse missionarissen te ondersteunen. Hoewel ons werk tegenwoordig een heel ander karakter heeft, blijven onze katholieke, missionaire wortels nog steeds de belangrijkste drijfveer in ons werk. Wij geloven dat échte verandering van onderop komt. En dat ieder mens telt, ongeacht etniciteit, geloof of gender. Omkijken naar je naasten en werken aan vrede en verzoening is ook nu de kern van ons werk.

Programma ontwikkeling

Mensen met een Missie heeft een lange historie in de landen en regio’s waarin we actief zijn. De afgelopen 90 jaar hebben we langdurige, stabiele relaties weten op te bouwen met lokaal gewortelde, zeer betrokken partners. Partners die in de haarvaten van de samenleving opereren. In veel gevallen zijn het dan ook door de bevolking gerespecteerde leiders of ‘gewone’ mensen die hun nek uitsteken voor verandering. Meestal tegen een lage of zelfs geen vergoeding en vaak onder zeer moeilijke en zelfs gevaarlijke omstandigheden. Onze jarenlange ervaring met deze samenwerkingspartners zorgt ervoor dat we goed zicht hebben hoe zij bijdragen aan de doelstelling van een programma.

Theory of Change en monitoring

Het doel van al onze programma’s is om duurzame gedragsverandering bij de doelgroep te realiseren. Mensen met een Missie heeft intensief onderzoek gedaan naar hoe verandering tot stand komt. Op basis van de uitkomsten is een Theory of Change (ToC) ontwikkeld die we nu in de praktijk toepassen. De ToC stimuleert onze partners om bij aanvang van een programma scherper na te denken over de gewenste verandering en hoe deze gerealiseerd kan worden. De ToC vergroot ook het inzicht om het tussentijds bijsturen van een programma te optimaliseren. De resultaten van onze programma’s monitoren we met een combinatie van de Result Chain- en de Most Significant Change-methodiek.