Organisatie

Mensen met een Missie is een fondsenwervende instelling en bestaat uit een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en medewerkers. De medewerkers zijn deskundigen met specifieke expertise en ervaring die gezamenlijk en projectmatig werken aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Een overzicht van onze medewerkers is te vinden op de volgende pagina: Medewerkers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van Mensen met een Missie en de algemene gang van zaken in de stichting. Met name het strategische beleid en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting hebben de aandacht van de Raad van Toezicht. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en voldoen aan de criteria die in onze statuten staan omschreven. De Raad van Toezicht van Mensen met een Missie is onbezoldigd.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen:
• Eric Heres (voorzitter)
• Jaap van den Ende (secretaris)
• Froukje Gaasterland
• Andrea Visser
• frater Broer Huitema CMM

Directie

De directie van Mensen met een Missie wordt gevoerd door directeur-bestuurder Rick van der Woud. De directie is verantwoordelijk voor het beleid, de financiële richtlijnen en de dagelijkse leiding. De hoogte van de directiebeloning wordt door de Raad van Toezicht van Mensen met een Missie vastgesteld. Hierbij volgt Mensen met een Missie de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht (zie goededoelennederland.nl).

Fondsenwerving, donateurs en projectsubsidies

Wij betalen ons werk met inkomsten uit fondsenwerving en ontvangen steun van ruim 10.000 particuliere donateurs en zo’n honderd ordes en congregaties. Daarnaast ontvangen we van de Nederlandse overheid en de Europese Unie bijdragen voor specifieke projecten.

Programmaontwikkeling

Mensen met een Missie heeft een lange (samenwerkings-)historie in de landen en regio’s waarin we actief zijn. We hebben langdurige stabiele relaties opgebouwd met lokaal gewortelde, zeer betrokken partners, die vaak via kerkelijke structuren in de haarvaten van de samenleving opereren. In veel gevallen zijn het door de bevolking gerespecteerde leiders, die tegen een lage vergoeding en soms zelfs onbezoldigd hun werk doen. Onze veelal jarenlange ervaring met partners biedt ons inzicht in de wijze waarop de partner in staat is bij te dragen aan de doelstelling van een programma.

In de voorbereiding van programma’s werken we altijd samen met het consortium van partners. Partners formuleren gezamenlijk doelstellingen en doordenken het programma van aanvang (Theories of Change). De kennis en jarenlange ervaring van partners en de aandachtspunten uit de vorige projectperiode worden hierin meegenomen. Wat heeft gewerkt en waarom? Hoe kunnen we dit verder uitbouwen? Maar ook: wat heeft niet gewerkt en hoe kunnen we dit bijstellen? Deze vragen betreffen ook het formuleren van de realistische doelstelling voor de programmaperiode in verhouding tot de uitvoeringscapaciteit van de partners. De ervaringen van de doelgroep, die we o.a. via de Most Significant Change (MSC) methode hebben verzameld, worden hierin meegenomen.

Onderdeel van het traject is het maken van een stakeholderanalyse om goed zicht te hebben op welke instanties of organisaties actief zijn op hetzelfde terrein. Partners werken in eerste instantie samen met lokale groepen, instanties en overheden om hun doelstelling te bereiken. Waar nodig vindt ook samenwerking op het regionale, nationale en internationale niveau (lobby) plaats. In toenemende mate vindt afstemming met overige actoren plaats, en maken we duidelijk hoe het programma aansluit op, dan wel zich verhoudt tot, het overheidsbeleid (Paris-declaration).

Ook gedurende de uitvoering van het programma bekijken we steeds, met name tijdens de gezamenlijke partnerbijeenkomsten, of de strategie en de activiteiten nog relevant zijn en aansluiten op de actuele ontwikkelingen in de vaak complexe context en de behoeften van de doelgroepen. We hebben goede ervaringen in het werken met een lokale deskundige die de groep van partners ondersteunt bij de uitvoering, wat bijdraagt aan de kwaliteit in de uitvoering.

Meten en evalueren

Theory of Change
Mensen met een Missie is enkele jaren geleden begonnen met het doorvoeren van de Theory of Change benadering, inclusief de Result Chain. Deze plannings- en monitoringsmethodiek is een vervolg op het zgn. ‘Project Cycle Management’. Het werken met de Theory of Change stimuleert partners om het programma bij aanvang meer te doordenken of het niveau van gewenste verandering en hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij worden aannames en risico’s stelselmatig benoemd. De formulieren voor programmaformulering, voortgangs- en eindrapportage zijn hierop gebaseerd. Ze zijn tevens lerend ingericht en leveren meer informatie op outcome-niveau.

Monitoring
De organisatie maakt sinds 2013 gebruik van een combinatie van de ‘Result Chain’ en de ‘Most Significant Change (MSC)’ methodiek, die gezamenlijk zorgdragen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve monitoringsgegevens. De combinatie van deze twee methodieken is geschikt voor het monitoren van gedragsveranderingen bij de doelgroep, wat in de programma’s van Mensen met een Missie vaak terug komt. Monitoring vindt tevens plaats tijdens de diverse contactmomenten tussen de programmaverantwoordelijke en de partnernetwerken: de jaarlijkse partnerbijeenkomst per landenprogramma, de veldbezoeken met partners, gesprekken met de staf op locatie of vanuit Nederland (via e-mail en Skype). De verslaglegging hiervan in reisverslagen en notities wordt in het dossier opgenomen en de benodigde acties worden opgevolgd.

Lerende organisatie
Mensen met een Missie besteedt veel aandacht aan leren. Dat geldt zowel voor het kantoor in Den Haag als voor de uitvoering van de landenprogramma’s. In dit kader vinden ook periodiek programma-evaluaties en programmaconsultaties plaats waarbij zowel partners als programmaverantwoordelijken actief betrokken zijn bij zowel ontwerp als uitvoering. Partners geven aan veel van elkaar te leren door de uitwisseling van informatie. Bovendien zorgt de begeleiding van Mensen met een Missie ervoor dat zij toegang krijgen tot elkaars ervaring en expertise.

Onderschreven gedragscodes en richtlijnen

Mensen met een Missie voldoet aan de voorwaarden van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Sinds 2004 heeft onze organisatie ook het CBF-keurmerk voor fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen en besteden van geld voor een goed doel. Sinds 1 juli 2016 voldoet Mensen met een Missie aan de geldende normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF.
Ook zijn wij erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Downloads

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.