DUX zoekt voor Mensen met een Missie een

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

Mensen met een Missie
Mensen met een Missie is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit, en is geworteld in de spiritualiteit van haar stichters, de Nederlandse religieuzen. Deze spiritualiteit is de drijvende kracht achter onze inzet voor iedereen die gemarginaliseerd wordt.

Het doel is om de overtuigingen te veranderen die leiden tot haat en geweld, zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Mensen met een Missie ondersteunt mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die hun nek uitsteken, die tegen de stroom ingaan en strijden tegen onrecht en uitsluiting. Onze aanpak is kleinschalig en lokaal. Wij geloven dat echte verandering van onderaf komt.

Organisatie
Op het kantoor in Den Haag werken ruim 35 mensen die dagelijks met passie en betrokkenheid aan een wereld werken waarin mensen nieuwsgierig naar elkaar zijn, en met elkaar praten in plaats van vechten.

De dagelijkse leiding van Mensen met een Missie is in handen van de directeur-bestuurder; hij of zij is bestuurdersaansprakelijk en eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Mensen met een Missie, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol, zij ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de organisatie leidt volgens de visie en missie van de Stichting CMC – Mensen met een Missie en volgens de principes en richtlijnen van good governance.

De raad van toezicht van Mensen met een Missie bestaat momenteel uit vijf personen. De leden beschikken ieder over specifieke kennis en ervaring waardoor ze enerzijds een klankbord kunnen zijn voor de directeur-bestuurder en anderzijds hun toezichthoudende rol kunnen vervullen.

De raad van toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen en wordt ondersteund in haar taken door de secretaris van het bestuur en de raad van toezicht. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de raad van toezicht is informeel, met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling. Uitgangspunt voor de samenwerking is wederzijds vertrouwen.

De raad van toezicht van Mensen met een Missie verwelkomt graag een nieuwe voorzitter in haar midden, met een kritische blik en een opbouwende houding. Wat de leden van de raad en de medewerkers van Mensen met een Missie bindt, is een passie voor internationale samenwerking, vanuit de vaste overtuiging dat wij als mensheid zorg moeten dragen voor elkaar en dat ieder mens een unieke en waardevolle bijdrage te leveren heeft aan een betere samenleving.

Profiel voorzitter raad van toezicht

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht:

  • herkent zich in-, en weet zich verbonden met de missie en visie van Mensen met een Missie;
  • beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, heeft een brede maatschappelijke blik en een goed strategisch denkvermogen;
  • is bekend met de wereld van de religieuzen, het katholiek-sociaal denken en het missionaire gedachtegoed en draagt dit een warm hart toe;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is een empathisch mens met een open blik en is zeer geïnteresseerd in internationaal, intercultureel en interreligieus samenwerken;
  • is een verbindend leider die in staat is op constructieve wijze tot besluitvorming te komen;
  • beschikt over voldoende tijd om naast de reguliere vergaderingen ook incidenteel overleg te voeren met de directeur, en hem of haar met raad terzijde te staan;
  • beschikt over een relevant netwerk en over zodanige eigenschappen en uitstraling dat zij/hij waar nodig ook extern een rol in het behartigen van de belangen van Mensen met een Missie kan vervullen;
  • zal de renumeratiecommissie van de raad van toezicht voorzitten;
  • heeft ervaring als toezichthouder, in een adviserende en/of bestuurlijke rol. Ervaring in de wereld van de internationale samenwerking is een pre;
  • vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een bi-culturele achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding en procedure

De functie is onbezoldigd, wel is er een onkostenvergoeding. Een gesprek met de directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht maakt onderdeel uit van de procedure.

Mensen met een Missie is een organisatie waar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie voorop staan en waar iedereen zich welkom en gewaardeerd moet voelen. Haar diversiteit, én die van de wereld, is waar haar kracht ligt. Alleen samen komen we vooruit. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze raad van toezicht rijker, innovatiever en beter.

Solliciteren

Als u interesse heeft in deze functie, dan ontvangen wij graag uw CV en motivatiebrief voor 12 augustus 2022 ter attentie van Annemijn de Lavieter of Suzette de Ferrante via info@Dux.nl

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.