Echte verandering begint van onderaf

Mensen met een Missie is een organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit. We ondersteunen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mensen met een missie die strijden tegen onrecht en uitsluiting. Samen komen we op voor de meest kwetsbaren, en werken we aan vrede en verzoening. De aanpak van Mensen met een Missie is kleinschalig en lokaal omdat wij geloven dat echte verandering van onderaf begint.

Vrede is als mensen zich welbevinden en in harmonie met elkaar samen leven.

We richten onze focus op samenlevingen die door gewelddadig conflict zijn aangetast, waar de sociale cohesie ernstig is verzwakt, lokale overheidsstructuren weinig effectief zijn, en straffeloosheid hoogtij viert. We zien vrede als een situatie waarin mensen zich welbevinden en in harmonie met elkaar samen leven. Vrede is vanuit die optiek veel meer dan alleen de afwezigheid van gewapende strijd of gewelddadig conflict. Het proces van conflicttransformatie is een zoektocht naar waarden van gerechtigheid, vrede, vergeving, verzoening en healing.

In 2016 voerde Mensen met een Missie, met haar lokale partners, 24 programma’s uit in 14 landen: Burundi, Bolivia, Colombia (2), Democratische Republiek Congo, Filipijnen (3), Guatemala, India (3), Indonesië (4), Kameroen, Kenia, Mexico (2), Uganda, Pakistan en Zuid-Sudan (2).

niet meer bang zijn voor je man

Resultaten

Inspraak en meetellen

Partnerorganisaties hebben de kracht vergroot van achtergestelde groepen (met name vrouwen, jongeren en etnische of religieuze minderheden) doordat zij hun rechten kennen, kunnen claimen en zeggenschap ontwikkelen in processen van ontwikkeling, conflictpreventie en conflicttransformatie.
De deelname van deze achtergestelde groepen in besluitvormings- en vredesprocessen is verbeterd. Gemeenschappen, lokale organisaties en hun leiders (m/v) zijn goed geïnformeerd, in staat om hun eigen toekomstplannen en vredesvoorstellen op te stellen en deze op overtuigende wijze te presenteren. Waar zij voorheen zwegen, doen ze dat nu, door een versterkt zelfbeeld, niet meer. Zo investeerde Mensen met een Missie in 2016 in een vreedzame oplossing van conflicten door steun aan partnerorganisaties in het oosten van Congo. Deze partners trainden juridische mediators en juridische adviseurs in het bemiddelen bij conflicten over grond, erfenissen of huiselijk geweld. Dit leidde tot een forse daling in het aantal zaken dat aan de rechter moest worden voorgelegd. Niet alleen betekende dit dat men meetelde in het proces, mediation zorgt er tevens voor dat dit op een wijze gebeurt die de sociale samenhang niet verstoord maar versterkt.

Waar zij voorheen zwegen, komen ze nu voor zichzelf op.

Lokale verzoening

Partnerorganisaties hebben in conflictgebieden de samenwerking tussen religieuze groepen, religieuze leiders en overheidsvertegenwoordigers versterkt om (de escalatie van) conflicten te voorkomen en samen te werken aan duurzame vrede. Mensen met een Missie werkte in 2016 samen met haar lokale partnerorganisaties aan het versterken van lokale gemeenschappen en de positie van vrouwen. Zo nemen vrouwen uit Colombia uit verschillende geloofsgemeenschappen intensiever deel aan de conflictbemiddeling sinds hun echtgenoten ook meedoen aan de workshops die ze aanvankelijk wantrouwden: ze vonden dat het publieke domein is voorbehouden aan mannen. Maar de houding van deze mannen veranderde: zij erkennen nu de rol van vrouwen in het vredesproces, zijn geïnteresseerd in de thema’s die in de workshops aan bod komen en nemen ook verantwoordelijkheid voor het huishouden en de kinderen, wat ze eerder als vrouwenzaken bestempelden. Vrouwen voelen zich binnen de groep vrij om te praten over de invloed van conflicten en de verwerking van verdriet en trauma’s. ‘Ik leerde mezelf vergeven en kon daarna anderen vergiffenis schenken,’ vertelt een enthousiaste deelneemster. ‘Door het verzoeningsproces kan ik problemen beter oplossen. Ik waardeer de wereld om me heen, en zie de waarde van onze gemeenschap en de mensen die er deel van uitmaken. We vertellen elkaar onze levensverhalen en erkennen dat iedereen geleden heeft onder het geweld. En wie daarna vergeeft, legt een basis voor persoonlijke groei.’

De rol van vrouwen bij vrede wordt erkend.

Mensenhandel en mensenrechten

In veel partnerlanden zijn basisorganisaties getraind in het herkennen, documenteren van mensenrechtenschendingen, waaronder geweld tegen vrouwen. Zij hebben geleerd hoe zij deze schendingen het beste kunnen aankaarten bij de autoriteiten. Dit zijn belangrijke stappen in de strijd tegen straffeloosheid. In 2016 steunde Mensen met een Missie acht Indonesische initiatieven tegen vrouwenhandel, initiatieven van vooral toegewijde zustercongregaties. Onze partners spreken autoriteiten aan op hun verantwoordelijkheid in het voorkomen van mensenhandel en betrekken ook geestelijken bij het uitbannen ervan. Onze partnerorganisaties weten daarbij steeds vaker de interesse van de media te wekken, zodat meer mensen zich bewust worden van het probleem. In het hele land wordt daardoor actie gevoerd door scholen, kerken en ziekenhuizen om vrouwenhandel te stoppen.

Psychosociale hulp

Partnerorganisaties zijn beter in staat om bij te dragen aan individuele en collectieve verwerking van misstanden, het leren omgaan met oorlogstrauma’s en processen van vergeving en verzoening. In conflictgebieden als DR Congo, Colombia en Zuid-Sudan wordt veel aandacht besteed aan de verwerking van trauma’s, die vooral vrouwen hebben opgedaan. In DR Congo gaven vrouwen aan dat hun leven meer zin heeft gekregen na een reeks sessies traumaverwerking op het gebied van seksueel geweld. Duizenden slachtoffers van geweld in Zuid-Sudan hebben door middel van trainingen grip gekregen op hun leven en vaardigheden geleerd om met stress en trauma om te gaan. Zij zijn getraind in het oplossen van conflicten in en tussen gemeenschappen met dialoog, communicatie en bemiddeling. Het leren omgaan met stress en trauma heeft geholpen om relaties binnen families en gemeenschappen te herstellen en te verbeteren. Bovendien is een begin gemaakt met het bespreekbaar maken van de relatie tussen mannen en vrouwen in het gezin.

Leren omgaan met stress is cruciaal voor de wederopbouw van een gemeenschap.

(Social) media

Partnerorganisaties hebben (veel) meer oog gekregen voor de rol die de (sociale) media kunnen spelen in het werk dat ze doen. De zichtbaarheid van hun activiteiten bij politici, beleidsmakers en het publiek is erdoor vergroot. Communicatie heeft een prominentere plaats gekregen binnen de organisaties, die nu een communicatiestrategie hebben en meer gebruik maken van de mogelijkheden van sociale media. Partners hebben geleerd hoe ze hun boodschappen op een voor de media aantrekkelijke manier kunnen formuleren, waardoor journalisten eerder geneigd zijn informatie over te nemen. Het bondig en aantrekkelijk formuleren is ook nuttig gebleken in het doordringen tot beleidsmakers en politici. Partnerorganisaties hebben meer maatschappelijke onderwerpen op de politieke agenda gekregen.

Uitwisseling en capaciteitsversterking

Mensen met een Missie heeft veel geïnvesteerd in uitwisseling binnen en tussen partnernetwerken.
Partners wisselen methodieken en trainingsmaterialen uit en maken meer gebruik van elkaars expertise en ervaring. Dat neemt niet weg dat de samenwerking in sommige programma’s verder kan verbeteren. Het als partnernetwerk formuleren van een ‘veranderingstheorie’ (Theory of Change) draagt bij aan de formulering van gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen. De Theory of Change benadering leidt ertoe dat, naast het versterken van de positie van ‘degenen die last hebben van een probleem’ partners steeds vaker werken aan (gedrags)verandering bij ‘actoren die een probleem in stand houden’ (enabling environment).

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.