Toezicht, statuten, erkenning, integriteit en gedragscode

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting. Alle leden zijn onafhankelijk en voldoen aan de criteria die in onze statuten staan omschreven. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Monique de Witte (voorzitter)
  • Mark Reijndorp (secretaris)
  • Froukje Gaasterland
  • Frater Broer Huitema CMM
  • Vacature (algemeen lid)

Statuten en Reglementen

Erkenning

Mensen met een Missie voldoet aan de normen die gelden voor goede doelen binnen de erkenningsregeling. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt als toezichthouder goede doelen op een aantal onderdelen zoals goed bestuur, transparantie, fondsenwerving, verslaglegging en verantwoording. Lees hier meer >

ANBI

Mensen met een Missie wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgemaakt volgens Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Integriteitsbeleid

Mensen met een Missie heeft een integriteitsbeleid. Geloof, volharding, menselijke waardigheid en solidariteit zijn onze kernwaarden. Deze waarden vragen om betrouwbaar, eerlijk en zorgvuldig handelen. Het vormt de basis van ons integriteitsbeleid.
Het integriteitsbeleid wordt door iedere medewerker onderschreven. Ook van onze partners vragen wij dat ook zij het beleid ondersteunen en navolgen.