Den Haag 29 mei 2020 – Mensen met een Missie is uitgenodigd om samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een programma te ontwikkelen op het thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ in DR Congo en Burundi.

Het programma maakt onderdeel uit van het Nationale Actieplan (NAP) 1325. NAP 1325 is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries, diverse kennisinstellingen en Nederlandse maatschappelijke organisaties om Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad te implementeren.

De VN Resolutie 1325
Resolutie 1325 werd in het jaar 2000 unaniem aangenomen door de VN Veiligheidsraad. Deze en daaropvolgende resoluties definiëren een set aan standaarden voor overheden om een expliciete rol toe te kennen aan vrouwen in het voorkomen en oplossen van conflicten, in processen van wederopbouw en herstel in post-conflict situaties en in het voorkomen van gender-gerelateerd geweld in de context van gewelddadig conflict.

Vrouwen, Vrede en Veiligheid
De eerste NAP 1325 programma’s van Mensen met een Missie worden sinds november 2016 uitgevoerd in Colombia (met ICCO en Healthworks) en DR Congo (met CARE Nederland en Stichting Tosangana) onder de naam ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’. Deze programma’s lopen tot en met december 2020.

Gezamenlijke strategieontwikkeling
Eind mei 2020 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken Mensen met een Missie uitgenodigd om opnieuw een programma te ontwikkelen voor de uitvoering van het NAP 1325. Dit programma zal wederom uitgevoerd worden in DRCongo en nu ook in Burundi en behelst de periode van 2021 tot en met 2025. Deze programma’s zullen ontwikkeld worden in samenwerking met consortiumpartners Synergie des Femmes pour la Paix des Grands Lacs en CARE Nederland.

Voortbouwen op
Het programma zal in DRCongo voortbouwen op het huidige NAP 1325 programma ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’. En er zal gebruik gemaakt worden van de geleerde lessen en de succesvolle methodes vanuit DR Congo om het programma in Burundi vorm te geven.

Lokale samenwerkingspartners
De lokale partners waarmee Mensen met een Missie in DRCongo het programma zal ontwerpen en uitvoeren zijn het vrouwennetwerk DIOFAP en CDJP’s (diocesane commissies voor vrede en recht) in Butembo, Uvira, Goma en Bikavu, in het bijzonder met hun programma Dynamique des Femmes. In Burundi werkt Mensen meteen Missie samen met CEJP (bisschoppelijke commissie voor vrede en recht).

Vrouwen en meisjes als leiders binnen hun gemeenschappen
Het doel van de programma’s in Burundi en DR Congo is om vrouwen en meisjes een actieve rol te geven in het voorkomen van conflict, het oplossen van conflict, mediation, vredesopbouw en veiligheid. Om dit doel te bereiken worden methodes van bewustwording en reflectie, capaciteitsversterking en lobby en belangenbehartiging ingezet. Deze methodes moeten er gezamenlijk toe leiden dat vrouwen en meisjes de kennis en vaardigheden bezitten om zelf te pleiten voor de implementatie van resolutie 1325 in hun eigen gemeenschap; dat formele machthebbers hun verantwoordelijkheid nemen in het ontwikkelen en handhaven van beleid ter bescherming van vrouwen en meisjes en ter ondersteuning van hun rol; en dat informele machthebbers discriminerende waarden en normen ter discussie stellen en bestrijden.

Gerelateerde verhalen

Wij geloven dat échte veranderingen van onderop komen.
Daarom steunen wij kleinschalige lokale initiatieven.